30/01/2018

Cập nhật các công việc chính đến ngày 17/8/2016:

1. Khối nhà B1:

– Đã cất nóc ngày 25/7/2016.
– Đang xây tường và hoàn thiện mái.
– Đổ bê tông cầu thang từ tầng 1 đến tum .
– Đã xây xong tường căn hộ từ tầng 2 đến tầng 15.
– Đang xây tường từ tầng 16 đến tầng 20.
– Thi công điện nước ngầm tường từ tầng 4 đến tầng 10.
– Trát hoàn thiện trong nhà xong tầng 4,5.
– Đang thi công trát hoàn thiện trong nhà tầng 6,7,8.
– Trát hoàn thiện ngoài nhà xong tầng 4 đến tầng 9.
– Đang thi công trát hoàn thiện ngoài từ tầng 10 đến tâng 16.

2. Khối nhà B2:

– Đổ bê tông dầm sàn tầng 21.
– Đổ bê tông cầu thang đến tầng 20.
– Đã xây xong tường căn hộ từ tầng 2 đến tầng 16.
– Đang thi công xây tường căn hộ tầng 17,18.
– Trát hoàn thiện trong nhà tầng 3,4,5,7.
– Trát hoàn thiện trong nhà tầng 6,8,9.
– Đang thi công trát hoàn thiện ngoài nhà từ tầng 1 đến tầng 12A.

Dưới đây là một số hình ảnh mới nhất tại công trường: