05/09/2019

 1. Nghị Quyết về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019
 2. Thông báo về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
 3. Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
 4. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
 5. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
 6. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
 7. Báo cáo của hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT
 8. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
 9. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
 10. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2019
 11. Tờ trình về việc đề xuất mức thù lao cho thành viên không chuyên trách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019
 12. Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét các Báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết)
 13. Thông báo về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
 14. Đơn xin ứng cử làm ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị
 15. Đơn xin đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị
 16. Biên bản họp nhóm cổ đông
 17. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019