Trang chủ  Quan hệ cổ đông Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà HUD2 đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2014, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Xem tiếp

 < 1 2

Dự án nổi bật