Trang chủ  Quan hệ cổ đông Đại hội cổ đông

Biên bản và nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Đại hội đồng Cổ đông với sự tham gia của 51 cổ đông và người đại diện, đại diện cho quyền sở hữu 8.182.881 cổ phần bằng 91,3% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của công ty...

Xem tiếp

Thông cáo báo chí ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Vào ngày 26/4/2016, tại hội trường Jasmine - Khách sạn Deawoo, số 360 đường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội, Công ty Cổ Phần đầu tư Phát triển nhà HUD2 đã tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016...

Xem tiếp

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Báo cáo ban kiểm soát, Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Xem tiếp

Thông báo về việc triệu tập họp ĐHCĐ thường niên 2016

Thông báo về việc triệu tập họp ĐHCĐ thường niên 2016 của công ty Đầu tư Phát triển nhà HUD2

Xem tiếp

 1 2 3 >  Last ›

Dự án nổi bật