Trang chủ  Quan hệ cổ đông

Thông báo chốt danh sách cổ đông

Thông báo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 về việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Chi tiết xem tại đây: http://www.mediafire.com/view/lt8n1gprii7cep0/tb.pdf

Xem tiếp

Quy định về việc ứng cử, đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2, Hội đồng quản trị xin trích lục các quy định về việc ứng cử, đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được nêu trong Điều lệ Công ty và quy định một số vấn đề khác có liên quan để các cổ đông thuận tiện nắm bắt 

Xem tiếp

Đơn Đề cử, ứng cử Ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty

Đơn Đề cử, ứng cử Ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty

Xem tiếp

‹ First  < 11 12 13

Dự án nổi bật