29/01/2018
Cập nhật các công việc chính đến ngày 28/6/2016:
 
1. Khối nhà B1:
 
- Đã thi công xong sàn tầng 18.
 
- Đang thi công công tác xây tường các căn hộ từ tầng 4 đến tầng 9.
 
- Đang thi công công tác trát ngoài từ tầng 1 đến tầng 8.
 
2. Khối nhà B2:
 
- Đã thi công xong sàn tầng 16.
 
- Đang thi công công tác xây tường các căn hộ từ tầng 1 đến tầng 10.
 
- Đang thi công công tác trát ngoài từ tầng 1 đến tầng 5
 
Dưới đây là một số hình ảnh mới nhất tại công trường: