Đại hội cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Sáng ngày 15/5/2024 Công ty HUD2 đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 để tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết…

Xem tiếp
Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2024

1. NQ vv tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của công ty HUD2 2. Thông báo vv triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 của công ty HUD2 3. Giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 4. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 5. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên 2024 của…

Xem tiếp
Nghị quyết về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Nghị quyết về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2024 (1)

Xem tiếp
Công ty HUD2 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Sáng ngày 28/4/2023 Công ty HUD2 đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 để tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm…

Xem tiếp
Tài Liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

1.NQ vv tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của công ty HUD2 2. Thông báo Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 3. Giấy ủy quyền dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 4. Chương…

Xem tiếp
Nghị quyết về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Nghị quyết về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (1)

Xem tiếp
Call Now Button