Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông 2019

Nghị Quyết về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 Thông báo về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Chương trình…

Xem tiếp
Tài liệu về đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà HUD2

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 Báo cáo của hội đồng quản trị Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát Tờ trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của công ty cổ phần đầu tư phát…

Xem tiếp
Call Now Button