Cơ cấu tổ chức

BAN GIÁM ĐỐC

Ông NGUYỄN THẾ ƯỚC TV HĐQT, Giám đốc Công ty Ông Nguyễn Thế Ước được bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty từ tháng 7/2015. Trước khi bổ nhiệm làm Giám đốc, Ông giữ vị trí Phó Giám đốc Công ty. Ông là đại diện phần vốn của Tổng công ty đối với 16% vốn điều lệ Công…

Xem tiếp
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông NGÔ VĂN THANH Chủ tịch HĐQT Công ty Ông Ngô Văn Thanh được bầu vào Hội đồng Quản trị, đồng thời bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty tháng 11/2013. Ông được bầu là Chủ tịch HĐQT Công ty từ tháng 7/2015 đến nay. Ông là đại diện phần vốn của Tổng công ty đối với 25% vốn…

Xem tiếp