12/01/2018

Chủ tịch HĐQT Công ty qua các thời kỳ:

Ông Nguyễn Đức Hùng

Chủ tịch HĐQT(2004-2006)

Ông Nguyễn Xuân Luận

Chủ tịch HĐQT (2006-2008)

Ông Dương Văn Phúc

Chủ tịch HĐQT (2008-2010)

Ông Lê Mạnh Quyền

Chủ tịch HĐQT (2010-2012)

Ông Nguyễn Văn Bách

Chủ tịch HĐQT (2012-2013)

Ông Nguyễn Thanh Quang
Chủ tịch HĐQT (T4/2013-T10/2013)

Ông Lê Xuân Thanh

Chủ tịch HĐQT (T10/2013-T6/2015)

Ông Ngô Văn Thanh

Chủ tịch HĐQT (T7/2015 đến T7/2020)

Ông Trần Hồng Sơn

Chủ tịch HĐQT (từ 28/7/2020 đến nay)

Giám đốc Công ty qua các thời kỳ:

Ông Lê Xuân Thanh

Giám đốc Công ty (2000-2003)

Ông Nguyễn Thanh Quang

Giám đốc Công ty (2004-2013)

Ông Nguyễn Đình Dũng

Giám đốc Công ty (2013-T10/2013)

Ông Ngô Văn Thanh

Giám đốc Công ty (T11/2013-T6/2015)

Ông Nguyễn Thế Ước

Giám đốc Công ty
(T7/2015 đến T7/2020)

Ông Tống Trường Hải

Giám đốc Công ty
(từ 31/7/2020 đến nay)