QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Thông báo về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty HUD2

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Quý khách hàng thông báo về thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và các tài liệu Đại hội kèm theo. Công ty HUD2 sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường…

Xem tiếp
Tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2020

1. Chương trình 2. Tờ trình 3. Báo cáo HĐQT 4. Báo cáo SXKD 5. Báo cáo BKS 6. Tờ trình BCTC 2019 7. Tờ trình lựa chọn đơn vị 8. Tờ trình phân phối lợi nhuận 9. Tờ trinh  đề xuất mức thù lao 10. Thông báo bổ sung thành viên HĐQT 11. Đơn…

Xem tiếp
Đại hội cổ đông 2019

Nghị Quyết về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 Thông báo về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Chương trình…

Xem tiếp
Call Now Button