13/08/2018

Ngày 9/8/2017, tại trụ sở Công ty số 777 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội, Chi bộ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII), Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Ngô Văn Thanh – Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty; đồng chí Nguyễn Thế Ước – Phó Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty, các đồng chí trong HĐQT; Ban kiểm soát; Trưởng, phó các phòng chức năng Công tycùng toàn thể 35 đồng chí Đảng viên tham dự.

Tại Hội nghị, đồng chí Ngô Văn Thanh – Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty đã phổ biến những nội dung quan trọng của các Nghị quyết, đó là Nghị quyết số 26 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; Nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”.

Đồng chí Ngô Văn Thanh – Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT phổ biến những nội dung quan trọng của các Nghị quyếtHội nghị TW 7 (khóa XII), Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư

Mục đích việc tổ chức học tập quán triệt giúp cán bộ, đảng viên trong toàn Chi bộ Công ty nắm vững nội dung cơ bản được nêu trong văn kiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, trên cơ sở đó nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, tổ chức tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản của Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, người lao động tạo đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Ngô Văn Thanh – Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty đã yêu cầu Chi bộ cần chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cho phù hợp với nhiệm vụ chính trị của đơn vị.Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên cần hết sức nỗ lực, đoàn kết và tập trung cao độ để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, qua đó góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển.