Điều lệ công ty đã sửa đổi, được thông qua tại Đại hội đồng thường niên năm 2018 Công ty CP Đầu tư phát triển nhà HUD2

Tải về tại đây