30/01/2018
TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2
———————
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–
GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2

– Tên tổ chức/cá nhân: …………………………………………………………………………………………….
– Số CMND/ĐKKD: ……………………     ngày cấp: ………………….   nơi cấp: ……………………
– Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………………………..
– Điện thoại: …………………..       Fax: ………………………………..Email………..……………
– Mã cổ đông: ………….. tại Công ty CP Đầu tư phát triển nhà HUD2
Đề nghị Công ty cho tôi thực hiện quyền mua cổ phiếu của Công ty như sau:
– Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư phát triển nhà HUD2
– Số cổ phiếu đang nắm giữ: ……………………….. CP
– Tỷ lệ thực hiện quyền: 2 : 1
– Tổng số cổ phần được mua thêm: ……………………….CP
Nội dung thực hiện quyền:
Số CP đang nắm giữ Số CP đặt mua Giá đặt mua CP Tổng giá trị (đồng) Ghi chú:  12.000 đồng/CP
Tổng giá trị bằng chữ:
Tôi cam kết:
– Mua và thanh toán đủ toàn bộ số tiền mua cổ phiếu theo giá và số lượng cổ phiếu đã được HĐQT Công ty chấp thuận theo thời gian Công ty HUD2 quy định.
– Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của nguồn vốn mua cổ phiếu.
– Tuân thủ Điều lệ, quy định nội bộ của Công ty HUD2, Phương án phát hành và các quy định của pháp luật.
– Các thông tin trên là đầy đủ và chính xác.

Xác nhận của HĐQT Công ty  Hà Nội, ngày          tháng        năm 2011

Người đăng ký mua
(Ký và ghi rõ họ tên)