19/01/2018
TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2
———————
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–
GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU

 

Kính gửi: Công ty CP Đầu tư phát triển nhà HUD2

– Tên tổ chức/cá nhân:………………………………………………………………………
– Số CMND/ĐKKD:……………………….…ngày cấp:…………..…nơi cấp………….…
– Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………………………….
– Điện thoại:……………………Fax:……………………Email:…………………………..
Sau khi nghiên cứu Điều lệ, các quy chế nội bộ, Phương án phát hành cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư phát triển nhà HUD2, quy định của pháp luật, tôi đăng ký mua cổ phiếu Công ty CP Đầu tư phát triển nhà HUD2 như sau:
– Số lượng:.……………cổ phiếu
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
– Giá mua: 20.000 đồng/cổ phiếu
– Tổng giá trị:………………………………………………………………………………
(Bằng chữ:…………………………………………………………………………………)
Tôi cam kết:
– Mua và thanh toán đủ toàn bộ số tiền mua cổ phiếu theo giá và số lượng cổ phiếu đã được HĐQT Công ty chấp thuận theo thời gian Công ty HUD2 quy định.
– Nắm giữ số cổ phiếu được mua và tuân thủ thời gian hạn chế chuyển nhượng là 01 năm kể từ ngày cổ phiếu mới phát hành.
– Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của nguồn vốn mua cổ phiếu.
– Tuân thủ Điều lệ, quy định nội bộ của Công ty HUD2, Phương án phát hành và các quy định của pháp luật.
– Các thông tin trên là đầy đủ và chính xác.

Xác nhận của HĐQT Công ty Hà Nội, ngày         tháng          năm 2011

Người đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)