15/01/2018

TẬP ĐOÀN
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

QUY ĐỊNH

Về việc ứng cử, đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2, Hội đồng quản trị xin trích lục các quy định về việc ứng cử, đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được nêu trong Điều lệ Công ty và quy định một số vấn đề khác có liên quan để các cổ đông thuận tiện nắm bắt và thực hiện như sau:

I – Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

1.  Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

Theo quy định tại khoản 1, Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn sau đây:

a.       Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;

b.      Có trình độ đại học;

c.       Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp.

d.      Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

2.   Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Theo quy định tại khoản 3, Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, việc đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị được quy định như sau: Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Theo quy định tại khoản 2, Điều 36 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, việc đề cử ứng viên để bầu vào Ban Kiểm soát được quy định như sau: Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau cho đạt mức 5% cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

II – Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

–         Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT hoặc BKS (theo mẫu);

–         Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử);

–         Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);

–         Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

III – Lựa chọn các ứng viên

Dựa trên các quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để trình Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

IV – Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi về Ban tổ chức trước ngày 24/4/2012 (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

–         Ông : Lê Minh Phong                                      Phòng: Tổ chức hành chính

–         Địa chỉ: 777 Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội

–         Điện thoại: 043 6686575

–         Fax: 043 6646321 (nếu fax thì phải nộp lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp).

Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi về Công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.