30/01/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2
Housing Development Investment Joint Stock Company HUD2
Địa chỉ: 777 Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội
Website: www.hud2.com.vn

THÔNG BÁO
GIA HẠN THỜI HẠN ĐĂNG KÝ, NỘP TIỀN MUA CỔ PHIẾU

(Theo đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng – Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 117/GCN-UBCK do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17/11/2011 )

1. Cổ phiếu phát hành:
Tên cổ phiếu:   Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư phát triển nhà HUD2
Loại cổ phiếu:   Cổ phiếu Phổ thông
Mệnh giá:    10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng đăng ký phát hành: 4.980.800 cổ phiếu, trong đó:
– Phát hành 1.492.800 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ 3:1.
– Chào bán 2.488.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ 2:1.
– Chào bán 250.000 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên trong danh sách hiện có tới ngày 31/8/2010.
– Chào bán 510.000 cổ phiếu cho đối tác chiến lược là Tập đoàn HUD.
– Chào bán 240.000 cổ phiếu cho đối tác chiến lược khác.
2. Khối lượng vốn cần huy động: 47.076.000.000 đồng (Bốn mươi bảy tỷ không trăm bảy mươi sáu triệu đồng)
3. Mục đích huy động vốn: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
4. Để tạo điều kiện tốt hơn và đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng được chào bán cổ phiếu trong quá trình huy động nguồn vốn mua cổ phiếu, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 đồng ý thay đổi thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phần như sau:
Thông tin ban đầu:
– Thời hạn chuyển nhượng quyền: 06/12/2011 – 16h00 ngày 23/12/2011
– Thời hạn đăng ký, nộp tiền mua cổ phiếu: 06/12/2011 – 16h00 ngày 29/12/2011
Thông tin điều chỉnh:
– Thời hạn đăng ký, nộp tiền mua cổ phiếu: 06/12/2011 – 16h00 ngày 20/01/2012 

          Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2011
T/M. Hội đồng quản trị
CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Mạnh Quyên