08/06/2021

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Quý khách hàng thông báo về thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và các tài liệu Đại hội kèm theo. Công ty HUD2 sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 vào 9 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2021, tại trụ sở Công ty, số 777 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Công ty trân trọng gửi các tài liệu đại hội để Quý cổ đông nghiên cứu và sắp xếp thời gian tham dự Đại hội và thực hiện các quyền của cổ đông theo quy định.

Các tài liệu kèm theo tại đây:

1. Nghị Quyết  v.v tổ chức ĐHĐCĐ 2021

2. TB v.v triệu tập họp ĐHĐCĐ 2021

3. Giấy ủy quyền

4. Chương trình ĐHCĐ 2021

5. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ 2021

6. TTr thông qua kết quả SXKD 2020 & KH 2021

7. Báo cáo KQ SXKD 2020 & KH 2021

8. Báo cáo hoạt động HĐQT

9. Báo cáo hoạt động BKS

10. TTr phân phối lợi nhuận 2020

11. TTr thông qua BCTC 2020 đã kiểm toán

12. TTr ủy quyền cho HĐQT

13. TTr thông qua KH SXKD 5 năm 2021-2025

14. BC kết quả thực hiện KH SXKD và xây dựng KH

15. TTr sửa đổi Điều lệ, QC nội bộ quản trị, QC hoạt động HĐQT, QC hoạt động BKS

16. Dự thảo Điều lệ

17. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Cty

18. Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT

19. Dự thảo Quy chế hoạt động BKS

20. TB bầu bổ sung TV.HĐQT, TV.BKS

21. Đơn xin ứng cử bầu vào HĐQT

22. Đơn xin đề cử bầu vào HĐQT

23. Đơn xin ứng cử bầu vào BKS

24. Đơn xin đề cử vào BKS

25. BB họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên bầu vào HĐQT

26. BB họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên bầu vào BKS

27. Dự thảo TTr ĐHĐCĐ 2021

28. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021

29.Sơ yếu lý lịch Bà Huệ – Ứng viên BKS

30. Sơ yếu lý lịch Ông Chiến -Ứng viên HĐQT