15/01/2018

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán tập chung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam..

Xem chi tiết tại đây