12/01/2018

Ông TỐNG TRƯỜNG HẢI
TV HĐQT, Giám đốc Công ty

Ông Tống Trường Hải được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 28/07/2020 và được bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty từ ngày 31/7/2020. Trước khi bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty HUD2, Ông giữ vị trí Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển nhà xã hội – HUD.VN. Ông là đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty HUD2, chiếm 16% vốn điều lệ Công ty.

Ông Tống Trường Hải có hơn hơn 8 năm công tác tại các Công ty con của HUD trong các lĩnh vực nghiên cứu phát triển dự án, Đầu tư xây dưng công trình v.v.. và giữ các chức danh: Phó tổng giám đốc, Tổng giám đốc.

Ông tốt nghiệp Kỹ sư xây dựng năm 2006 Tại trường Đại học xây dựng Hà Nội.

Ông BÙI NGÔ VIỆT CƯỜNG
TV HĐQT, Phó Giám đốc Công ty

Ông Bùi Ngô Việt Cường được bầu là thành viên Hội đồng quản trị Công ty HUD2 từ Tháng 4/2016 và được bầu lại làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới từ tháng 4/2017. Trước khi được bầu là thành viên Hội đồng quản trị Ông Bùi Ngô Việt Cường giữ cương vị Phó Giám đốc Công ty, gắn bó với Công ty hơn 18 năm, Ông từng giữ trọng trách trưởng các phòng ban của Công ty: phòng Kế hoạch - Đầu tư, phòng Quản lý Dự án.

Ông tốt nghiệp trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Ông Bùi Ngô Việt Cường về công tác tại HUD2 từ năm 1999 và là một trong những cán bộ đầu tiên của HUD2.