Đại hội cổ đông

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

1.Báo cáo ban kiểm soát 2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 3. Sơ yếu lý lich Ông Bùi Ngô Việt Cường 4. Báo cáo hoạt động quản lý, giám sát của HĐQT 5. Báo cáo kết quả hoạt động 5 năm giai đoạn 2011-2015 6. Nghị…

Xem tiếp
Call Now Button