Đại hội cổ đông

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

1.Báo cáo ban kiểm soát 2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 3. Sơ yếu lý lich Ông Bùi Ngô Việt Cường 4. Báo cáo hoạt động quản lý, giám sát của HĐQT 5. Báo cáo kết quả hoạt động 5 năm giai đoạn 2011-2015 6. Nghị…

Xem tiếp
NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC CHỐT NGÀY LẬP DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHẬN CỔ TỨC NĂM 2014 (8% MỆNH GIÁ CỔ PHẦN VÀ THỜI GIAN CHI TRẢ CỔ TỨC CHO CÁC CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2

Tải về tại đây

Xem tiếp
Call Now Button