06/04/2022

1. NQ về việc tổ chức ĐHCĐ 2022
2. Thông báo về việc triệu tập ĐHCĐ thường niên 2022
3. Giấy ủy quyền
4. Chương trình ĐH
5. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ
6. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD
7. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT
8. BC của BKS về kết quả SXKD, hoạt động của HĐQT, GĐ
9. Báo cáo hoạt động của BKS
10. Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2021, KH 2022
11. Tờ trình thông qua BCTC 2021 đã kiểm toán
12. Tờ trình thông qua PA phân phối lợi nhuận 2021
13. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS 2022
14. Tờ trình UQ cho HĐQT
15. Thông báo bầu cử Thành viên HĐQT, BKS
16. Đơn ứng cử HĐQT
17. Đơn ứng cử BKS
18. Đơn đề cử HĐQT
19. Đơn đề cử BKS
20. Biên bản họp nhóm CĐ đề cử ứng viên HĐQT
21. Biên bản họp nhóm CĐ đề cử ứng viên BKS
22. Dự thảo NQ Đại hội