23/04/2024

1. NQ vv tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của công ty HUD2

2. Thông báo vv triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 của công ty HUD2

3. Giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

4. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2024

5. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên 2024 của công ty HUD2

6. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024

7. Báo cáo của HĐQT về quản trị kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2023

8. Báo cáo hoạt động của BKS

9. Tờ trình vv thông qua kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024

10. Tờ trình vv thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận 2023

11. Tờ trình vv thông qua tiền lương thù lao của người quản lý HĐQT và BKS

12. Tờ trình vv thông qua các nội dung ĐHĐCĐ giao HĐQT quyết định một số vấn đề trong hoạt động của Công ty

13. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 công ty HUD2