28/06/2024

244- Thông báo vv lựa chọn đơn vị có chức năng thẩm định giá định giá đất cụ thể làm cơ sở xác định giá bán (đợt 2) của 74 lô đất thôn Mầu