admin

Thông tin của ứng viên được đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Sơ yếu lý lịch ông Nguyễn Minh Chiến ứng viên HĐQT Sơ yếu lý lịch ông Trần Hồng Sơn ứng viên HĐQT Sơ yếu lý lịch ông Tống Trường Hải ứng viên HĐQT Sơ yếu lý lịch ông Bùi Văn Thành ứng viên HĐQT Sơ yếu lý lịch ông Ngô Việt Cường ứng viên HĐQT

Xem tiếp
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

1. NQ về việc tổ chức ĐHCĐ 2022 2. Thông báo về việc triệu tập ĐHCĐ thường niên 2022 3. Giấy ủy quyền 4. Chương trình ĐH 5. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ 6. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 7. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT 8. BC của BKS về…

Xem tiếp
Call Now Button