admin

Tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2020

1. Chương trình 2. Tờ trình 3. Báo cáo HĐQT 4. Báo cáo SXKD 5. Báo cáo BKS 6. Tờ trình BCTC 2019 7. Tờ trình lựa chọn đơn vị 8. Tờ trình phân phối lợi nhuận 9. Tờ trinh  đề xuất mức thù lao 10. Thông báo bổ sung thành viên HĐQT 11. Đơn…

Xem tiếp
Call Now Button