Đại hội cổ đông

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— QUY ĐỊNH Về việc ứng cử, đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ…

Xem tiếp
Call Now Button