Đại hội cổ đông

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

Thông báo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 về việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Chi tiết xem tại đây: http://www.mediafire.com/view/lt8n1gprii7cep0/tb.pdf

Xem tiếp
QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— QUY ĐỊNH Về việc ứng cử, đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ…

Xem tiếp
Call Now Button