16/05/2024

Sáng ngày 15/5/2024 Công ty HUD2 đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 để tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

 Tới dự Đại hội có đại diện Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà HUD – ông Nguyễn Ngọc Cương, Thành viên HĐTV Tổng công ty. Đại hội có sự tham gia của 39 cổ đông và người ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 5.687.436 cổ phần bằng 63,46% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như sau:

  1. Thông qua các Báo cáo :

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên năm 2023;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2023;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát năm 2023;

  1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;
  2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM;
  3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm tài chính 2023;
  4. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024;
  5. Thông qua Quỹ lương Người quản lý, thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  6. Thông qua các nội dung ĐHĐCĐ giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số vấn đề trong hoạt động của Công ty.

Công ty cổ phần Đầu  tư phát triển nhà HUD2 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thành công và kết thúc tốt đẹp vào lúc 11h45’ cùng ngày với 07 vấn đề quan trọng đã được thông qua với tỷ lệ tán thành là 100%.

Một số hình ảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: