28/04/2023

Sáng ngày 28/4/2023 Công ty HUD2 đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 để tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Tới dự Đại hội có đại diện Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà HUD – ông Phan Trường Sơn, Thành viên HĐTV Tổng công ty. Đại hội có sự tham gia của 32 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 5.695.407 cổ phần bằng 63,55% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như sau:

  1. Thông qua :

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên năm 2022;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2022;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát năm 2022;

  1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
  2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM;
  3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm tài chính 2022;
  4. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023;
  5. Thông qua Quỹ lương Người quản lý, thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  6. Thông qua các nội dung ĐHĐCĐ giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số vấn đề trong hoạt động của Công ty.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức nhưng Ban lãnh đạo Công ty HUD2 cùng CBNV Công ty luôn đồng lòng, tận dụng tốt các cơ hội, triển khai quyết liệt đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ, cùng với sự ủng hộ tích cực và giám sát chặt chẽ của ĐHĐCĐ… Công ty HUD2 quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua.

Kết thúc Đại hội đồng cổ đông Công ty HUD2, 07 vấn đề quan trọng đã được thông qua với tỷ lệ tán thành là 100%. Điều đó giúp cho Ban điều hành Công ty HUD2 có thể chủ động quyết định kịp thời khi thực hiện những nhiệm vụ phát sinh phục vụ công tác mở rộng đầu tư xây dựng các dự án, giúp công ty ngày càng phát triển bền vững trong thời gian tới.

Một số hình ảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: