07/04/2023

1.NQ vv tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của công ty HUD2

2. Thông báo Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2

3. Giấy ủy quyền dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

4. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

5. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2

6. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

7. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2022

8. Báo cáo hoạt động cảu Ban kiểm soát

9. Tờ trình Về việc thông qua kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023

10. Tờ trình Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

11. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022

12. Tờ trình về việc thông qua Quỹ lương người quản lý, Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

13. Tờ trình về việc thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề trong hoạt động của Công ty

14. (Dự thảo) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2