admin

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Sáng ngày 15/5/2024 Công ty HUD2 đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 để tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết…

Xem tiếp
Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2024

1. NQ vv tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của công ty HUD2 2. Thông báo vv triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 của công ty HUD2 3. Giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 4. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 5. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên 2024 của…

Xem tiếp
Nghị quyết về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Nghị quyết về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2024 (1)

Xem tiếp
CHI BỘ CÔNG TY HUD2 TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Ngày 23/2/2024, tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2, Chi bộ Công ty HUD2 tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho 02 quần chúng ưu tú đã có nhiều thành tích trong thời gian qua: Đồng chí Nguyễn Thành Luân và đồng chí Lê Thị Thu. Tham…

Xem tiếp
Call Now Button